Genel Bilgiler

MİSYON

Arıcılık faaliyetlerinde son teknolojiyi takip ederek uygulamaya aktarmak, bilimsel araştırmalarda  ve denemelerde  ihtiyaç duyulan mekân, materyal, eğitim ve teknik alt yapıyı sağlamak,  arı yetiştiriciliğini bilimsel çalışmalar ve teknolojik araçlarla desteklemek ve eğitim çalışmaları yapmak.

VİZYON

Arıcılık alanında çağdaş, teknolojik uygulama yöntemleri ve bilimsel çalışmalarla desteklemek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bingöl ili ve bulunduğu bölge, ekolojik yapısı ve doğal kaynakları açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, nitelikli insan gücünün azlığı, arıcılık faaliyetlerinin geleneksel yöntemlerle yapılması nedeniyle bilimsellikten uzak olması, zararlı ve hastalıklarla mücadeledeki yetersizlikler, arıcılık ürünlerinde kalite, verimi ve çeşitliliğinin yetersizliği gibi olumsuzluklar mevcuttur. Dolayısı ile var olan potansiyelin uygun bir şekilde değerlendirilerek toplumun ekonomik ve refah düzeylerinin arttırılması son derece önem arz etmektedir. Bölgede arı yetiştiriciliği diğer birçok sektörün önüne geçmiş ve bölge halkının büyük bir kısmının geçim kaynağı haline gelmiştir. Ayrıca, bölgede ekonomik potansiyeli yüksek bitkiler açısından zengin bir floraya sahiptir.

Program kapsamında üniversite ayrıca; bölge halkına doğrudan eğitim desteği vermeyi, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi, diğer paydaşlarla olan işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda kalite politikası olarak;

- Arıcılık adına Türkiye’de ilk ve örnek Arıcılık Kompleksinin kurulumu son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 2020 Arıcılık sezonunda bölgeye hizmet etmek üzere PİKOM teknik kadrosu ile faaliyete başlayacaktır. Bu alanda;

- Teknik ve bilimsel düzeyde bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek,

- Bölge arıcılarının refah seviyelerini yükseltecek ürün çeşitliliğine (ana arı, arı sütü, polen, propolis, arı zehiri,)  yönelik çalışmalar yapmak,

- Arıcılık ürünleri, hastalık ve zararlıları ile ilgili ARGE/ÜRGE çalışmaları yapmak,

- Verim kaybına neden olan hasatlık ve zararlılarla mücadelede bilgilendirme çalışmaları kalite politikamız arasında,

bulunmaktadır.

GÖREV TANIMLARI

Müdür
- Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
- Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
- Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
- Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek. Yönetim kurulu

Müdür Yardımcısı

- Kurumun vizyonu, misyonu doğrultusunda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

-Müdür olmadığında yerine vekâlet eder.

BÜARGEM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ (2019-2024)

Amaç 1- Merkezin fiziki şartların iyileştirilmesi

Hedef 1 - Araştırma faaliyetlerini sürdürebilecek tam donanımlı bir eğitim kompleksi oluşturmak.

Amaç 2- İnsan kaynaklarını iyileştirmek

Hedef 1- BÜARGEM kapsamında faaliyet yapabilecek uzman öğretim elemanı sayısını arttırmak.

Hedef 2- BÜARGEM faaliyet alanı kapsamında araştırma faaliyetleri yürütmek isteyen ulusal ve uluslararası araştırıcılar ile işbirliği yapmak.

Hedef 3- Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuvar ve atölyeler kurarak üniversitemiz ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak.

Hedef 4- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü kapsamında eğitim veren Arıcılık Programı ile işbirliği içerisinde çalışmak.

Amaç 3- Arıcılık eğitimleri ve seminerler vermek.

Hedef 1- Arıcılığın çeşitli konularında akademik ya da üretici düzeyinde yaz okulları açarak ilgili kişi ve kurumlara eğitim vermek.

Hedef 2- Gençleri arıcılığa özendirerek, oldukça yüksek olan arıcı yaş ortalamasını daha aşağıya çekmek.

Hedef 3- Ev kadınlarına yönelik özel eğitimler vererek kadınları meslek sahibi yapmak ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlamak.

Hedef 4- Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern arıcılık tekniklerini uygulama yolunda çalışmalar yaparak, üreticileri aydınlatmak ve üreticilerin işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak, periyodik olarak yapılacak eğitim çalışmaları ile bunu desteklemek.

Hedef 5- Bal dışında diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik teknik eğitimler vererek arıcılara alternatif kazanç kapıları sağlamak.

Amaç 4 - Nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini belirlemek ve arıcılık için önemli olan flora kaynaklarının envanterini çıkarmak

Hedef 1- Flora envanterini çıkararak gezginci arıcılar için yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak

Amaç 5- Dokümantasyon ve arşiv sistemlerini kurmak.

 

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (BÜARGEM) Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanlığının 08.06.2015 tarih, 75851060-101.04/31233 oluru ile Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Merkezimiz araştırma ve uygulama faaliyetlerini Bingöl Üniversitesinin Genç yolunda bulunan uygulama alanında sürdürmekte olup Üniversite kampüsünde bulunan Veteriner Fakültesi binasında da BÜARGEM irtibat ofisi bulunmaktadır. BÜARGEM, bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda faaliyetlerde bulunmayı, hem bilimsel hem de sosyo-ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. BÜARGEM kurulduğu günden bu güne, ilk defa farklı il ve ilçelerde 5 arıcılık eğitimi ve çeşitli seminerler düzenlemiştir. Toplamda her yaş ve cinsiyetten 120 kişiye eğitim verilmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı ulusal ve uluslararası 2 kongre katılımı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde 3 bilimsel makale ile arıcılık sektörüne toplumsal ve bilimsel anlamda önemli katkılarda bulunmuştur.

Merkezin Çalışma Alanları ve Faaliyetleri:

 • Öncelikle Bingöl ilinde olmak üzere yörenin yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak,
 • Bingöl veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli damızlık ana arı ve koloniler üreterek yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek,
 • Bingöl ili ve yöresi zengin bitki florası ve tür çeşitliliğine sahiptir. Bu zenginlikte arıların önemli katkısı vardır. Biyolojik zenginliğin ve ekolojik dengenin korunması için bölgesel, çalışmalar yapmak, arıcılığın geliştirilmesi için konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde bulunmak,
 • Dünyada önemli bir araştırma konusu olan ve ülkemizde arıcılığın en önemli eksikliği ve sorunu olan, bitkisel üretimde tozlaşma konusundaki çalışmalara ağırlık vererek neslinin devamı arılara bağlı olan endemik bitkilerin korunmasını sağlamak,
 • Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemleri uygulama yolunda çalışmalar yaparak, üreticileri aydınlatmak ve üreticilerin işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak, periyodik olarak yapılacak eğitim çalışmaları ile bunu desteklemek,
 • Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç- ekipman ve teknolojisi geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halkımızın sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak,
 • Arı ürünleri (bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehri) için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak, insan sağlığına hem beslenme hem de tedavi yönlerinden yararlı olmak ve arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak,
 • Türkiye’de arıcılık ekonomisinin diğer ilgili bilim dalları çerçevesinde ele alınarak, tarım ekonomisi ve endüstri alanında arıcılığın gerçek yerini bulmasına yardımcı olmak,
 • Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini çağdaş, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmalarına ağırlık vererek, halkımızı bu konuda bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkındaki doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak,
 • Öncelikle Bingöl olmak üzere sırasıyla yöremizdeki nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini belirlemek ve arıcılık için önemli olan flora kaynaklarının envanterini çıkarmak ve gezginci arıcılar için yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Üniversitemiz ile üreticiler, arıcılık konusunda çalışan yurt içinde ve dışındaki araştırmacılar arasında köprü kurarak araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak,
 • Arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve arı yetiştiriciliği vb. konularında araştırma ve geliştirme amacı ile bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek,
 • Arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacı ile uygulama grupları kurmak ve çeşitli konuların eğitimine yönelik programlar düzenlemek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuvar ve atölyeler kurarak üniversitemiz ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak,
 • Arıcılığın çeşitli konularında akademik ya da üretici düzeyinde yaz okulları açarak ilgili kişi ve kurumlara eğitim vermek.